Deklaracja dostępności serwisu Uniwersytet Morski w Gdyni

Wstęp Deklaracji

Uniwersytet Morski w Gdyni zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu https://www.malyzagiel.pl/ Uniwersytet Morski w Gdyni.

Dane teleadresowe jednostki:

Uniwersytet Morski w Gdyni
81-225 Gdynia Ul. Morska 81-87

Kontakt do administracji Uniwersytet Morski w Gdyni:
Tel.: +48 668-114-307
Tel.: +48 58-558-68-21
Tel.: +48 58-558-68-32

Data publikacji strony internetowej: 2021-11-09

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-11-09

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Ułatwienia na stronie www Uniwersytet Morski w Gdyni

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

  1. wersję kontrastową
  2. możliwość zmiany rozmiaru tekst
  3. wyróżnienie odnośników
  4. użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie bez używania myszki
  5. staramy się pisać zrozumiałe teksty oraz formatować je w sposób zgodny z zasadami dostępności.

Firefox, Chrome, Internet Explorer:

[CTRL] oraz [+] aby powiększyć widok
[CTRL] oraz [-] aby pomniejszyć widok

Opera:

[SHIFT] oraz [+] aby powiększyć widok
[-] aby pomniejszyć widok

 

Data sporządzenia deklaracji

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-06-24. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika Uniwersytet Morski w Gdyni oraz audytu zewnętrznego.RAPORT (pdf, 245kB)

Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2022-06-24

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

e-mail: biuro@malyzagiel.pl.
Telefon: +48 58 558 68 32

Procedura wnioskowo-skargowa

Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargi na brak zapewnienia dostępności należy składać na dane teleadresowe Uniwersytet Morski w Gdyni lub adres e-mail: biuro@malyzagiel.pl

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich www.rpo.gov.pl

 

Dostępność architektoniczna

Siedziba główna Uniwersytet Morski w Gdyni.

 

Dodatkowe informacje:

W zakresie dostępności architektonicznej:

Uniwersytet Morski w Gdyni zapewnia osobie ze szczególnymi potrzebami dostęp alternatywny do budynków i pomieszczeń poprzez wsparcie innej osoby.

 

USTAWA z dnia 19 lipca 2019r o zapewnianiu dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami - art. 6,

Dostępność architektoniczna – minimalne warunki

Obowiązki wynikające z Ustawy

Informacje dla osób z niepełnosprawnościami niezbędne do wejścia i wjazdu na teren Uniwersytet Morski w Gdyni.

Dostęp alternatywny

Zapewnienie możliwości poruszania się po piętrach i pomiędzy piętrami,

 

Przestrzenie komunikacyjne budynków Uniwersytet Morski w Gdyni są wolne od barier poziomych. Komunikacja pozioma w korytarzach jest na jednym poziomie. Komunikacja pionowa – zawiera bariery w postaci schodów. Poruszanie się po piętrach i pomiędzy piętrami realizowane jest poprzez dostęp alternatywny.

Uniwersytet Morski w Gdyni zapewnienia osobie ze szczególnymi potrzebami wsparcie innej osoby, pracownika Uniwersytetu Morskiego w Gdyni

Umożliwienie dotarcia do wszystkich pomieszczeń(z wyjątkiem technicznych) w budynku

 

Uniwersytet Morski w Gdyni zapewnienia osobie ze szczególnymi potrzebami wsparcie innej osoby, pracownika Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. Istnieje również możliwość kontaktu z administracją Uniwersytetu Morskiego w Gdyni w inny sposób tj. online poprzez platformę do wideokonferencji ZOOM.

 

Umożliwienie nawigacji wewnątrz budynku w szczególności osobom z wadami wzroku oraz słuchu

Nawigacja wewnątrz budynków realizowana jest poprzez dostęp alternatywny.

Uniwersytet Morski w Gdyni zapewnienia osobie ze szczególnymi potrzebami wsparcie innej osoby, pracownika Uniwersytetu Morskiego w Gdyni

Umożliwienie wejścia do budynku z psem asystującym,

 

Uniwersytet Morski w Gdyni zapewnia możliwości wejścia do budynku z psem asystującym. Poruszanie się po placu w budynku i pomiędzy piętrami realizowane jest poprzez dostęp alternatywny.

Uniwersytet Morski w Gdyni zapewnienia osobie ze szczególnymi potrzebami wsparcie innej osoby, pracownika Uniwersytetu Morskiego w Gdyni oraz zapewnienie wsparcia technicznego

Zapewnienie bezpiecznej ewakuacji z budynku wszystkim w tym osobom z niepełnosprawnościami.

 

W budynkach Uniwersytetu Morskiego w Gdyni bezpieczną ewakuację zapewniają oznaczenia dróg ewakuacyjnych tj. tablice informacyjne. Osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania realizowane jest poprzez dostęp alternatywny.

Uniwersytet Morski w Gdyni zapewnienia osobie ze szczególnymi potrzebami wsparcie innej osoby, pracownika Uniwersytetu Morskiego w Gdyni oraz zapewnienie wsparcia technicznego

 

W zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej:

  1. Uniwersytet Morski w Gdyni nie zapewnia obsługi poprzez komunikowanie się  językiem migowym.
  2. Uniwersytet Morski w Gdyni nie posiada instalacji i urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących.

 

Lokalizacja

ul. Sędzickiego 19
81-374 Gdynia

Telefon

h

Dane do przelewu

Uniwersytet Morski w Gdyni
Ul. Morska 81-87
81-225 Gdynia

mBank S.A.
71114011530000223543001004

Lokalizacja

ul. Sędzickiego 19
81-374 Gdynia

Telefon

h

Dane do przelewu

Uniwersytet Morski w Gdyni
Ul. Morska 81-87
81-225 Gdynia

mBank S.A.
71114011530000223543001004